“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ" е независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел за разясняване, насърчаване, популяризиране, формиране на партньорства от съмишленици, прилагане на най-добрите европейски и световни практики и решения, в областта на Интелигентните Транспортни Системи (ITS).


ИТС България  е създадена, като част от Европейската рамка на ИТС организациите,  за да стимулира създаването и приложението на иновативна стратегия за развитие на транспорта в България.  Иновациите, които са в основата на ИТС в областта на информационните и комуникационни технологии, могат да допринесат значително за по-чиста, по-безопасна и по-ефективна транспортна система и за досгитане на европейско равнище в развитието на ИТС, отчитайки екологичните ефекти и икономическите ползи за страната от създаването им.


Асоциацията е учредена от фирми производители, доставчици и изпълнители на пътни принадлежности и аксесоари за хардуерно реализиране на ITS решения, както и на фирми с опит и интереси за реализация на съвместима и ефективна ITS системна интеграция и комуникация. ИТС България може да бъде Вашия първи партньор, от който ще получите експертна информация относно ITS законодателството, ITS стандартите и успешно реализираните проекти в Европа и света. Като асоциация с обществено полезен предмет на дейност, ние с нашия експертен потенциал, можем да бъдем изключително ефикасен, допълнителен инструмент за решаване на проблемите в транспортния сектор и ефективното и координирано реализиране на  различни ITS проекти, разработвайки ги съвместно с държавната и общинска администрация.


Основната цел на ИТС България е да бъде водещата експертна организация в България, която да стимулира сътрудничеството със сходни международни ITS организации за обмяна на опит и пропагандиране на най-добрите практики и внедрени ITS решения в Европа и света.


Дейността на ИТС България е насочена към  

- реализирането на първите големи, национални ITS проекти,

- разработката и приложението на т.н. е-тол проекти – за икономично и ефективно събиране на пътните такси 

- подпомагане организацията и реализирането на интелигентни и съвременни решения за контрол на скоростта на пътя – измерване на т.н. средна скорост, като едно модерно и ефективно решение за успокояване на скоростта и спасяване на човешки животи.

- инициатива за създаването на първите големи национални или общински т.н. бек-офис центрове за обработка на данните.

- прилагане на  ITS решения за т.н. променливи пътни знаци, включително реализирането на национален контролен център за магистралната мрежа на България.

- насърчаване на  български разработки за ITS решения, свързани със стандарт ISO/CD 2 39001 за пътна безопасност.


Основната задача на ИТС България е да установи оперативна съвместимост и непрекъснатост на услугите в областта на  ИТС и да ускори интеграцията на съществуващите технологии за създаване на нови услуги, които да играят все по-важна роля в нашата транспортна система и които водят до намаляване на задръстванията, пътните произшествия, емисиите на въглероден диоксид във въздуха.


“Intelligent Transport Systems – Bulgaria” (ITS-Bulgaria) is an independent, voluntary non-profit organization established to encourage, promote, and expound the best European and world practices and solutions in the field of Intelligent Transport Systems (ITS). ITS-Bulgaria contributes to form partnerships, in which members share the same views.


ITS-Bulgaria is created as part of the European ITS Associations framework to stimulate the creation and implementation of an innovation strategy to develop the Bulgarian transport network. Innovations, the basis of ITS in the field of information and communication technologies, can significantly contribute to the creation of a cleaner, safer, and more efficient transport system so that the development of ITS reaches European level, while taking into account the environmental effects and economic benefits for the country from the creation of such innovations.


The founder-members of ITS-Bulgaria are manufacturers, suppliers, and contractors of travel and hardware accessories for the implementation of ITS solutions. Moreover, the Association includes companies with experience and interests in the realization of an interoperable and effective ITS system. ITS-Bulgaria could be your first partner to provide you with an expert information about ITS legislation, standards, and successfully implemented projects in Europe and worldwide. Since ITS is an association established to work for the benefit of society, we and our experts could be a very efficient additional instrument for solving problems in the transport sector and for the effective and coordinated realization of various ITS projects, developed in collaboration with the Bulgarian Goverment and local municipal administrations.


The main goal of ITS-Bulgaria is to be the Bulgarian’s leading expert organization that stimulates collaboration with similar International ITS organizations for exchange of experience and proclamation of the best European and International practices and implemented ITS solutions.


The main aims of ITS-Bulgaria are directed to:

- realization of first main national ITS projects;

- development and implement of E-toll system projects – for sparing and effective collection of road fees;

- supporting the organization and realization of intelligent and advanced solutions for road speed control - measuring an average speed, which is an effective and modern mean to enhance traffic safety and save humans lives;

- initiative in the development of the first national or municipal back-office centers for data processing;

- application of ITS solutions for variable traffic signs, including creation of national control center for the Bulgarian main roads network.

- encouragement in the development of ITS solutions for road safety in Bulgaria, according ISO/CD 2 39001.


The main mission of ITS Bulgaria is to determine interoperability and continuity of services in ITS field. Furthermore, ITS Bulgaria intends to accelerate the implementation of existing technologies so that it creates new services which will grow to have more and more important role in Bulgarian transport network, while reducing traffic jams, road accidents, and air carbon dioxide pollution.

louboutin outlet wholesale china jerseys us cheap jerseys free shipping cheap christian louboutin cheap nfl jerseys christian louboutin outlet wholesale nfl jerseys china cheap nike nfl jerseys cheap nhl jerseys wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap jerseys china cheap christian louboutin Tiffany Jewelry Outlet wholesale nfl jerseys Moncler Jackets Outlet cheap nfl jerseys cheap jerseys from china cheap nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys