ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ02 Октомври 2017

Управителният съвет на „Българска асоциация Интелигентни транспортни системи“ (БАИТС), със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев”, бл. 223А, вх. В, партер, офис 5В на основание Чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Българска асоциация Интелигентни транспортни системи“ (БАИТС) във връзка с чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТС, което ще се проведе на 2.11.2017 г. (четвъртък), от 14.00 часа в гр. София, в залата на УНСС при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2016 г.; Проект за решение: ОС на БАИТС приема отчета за дейността на УС за периода 2016 г.;
2. Отчет на Контролния съвет за 2016 г. Проект за решение: ОС на БАИТС приема отчета за периода 2016 г.;
3. Обсъждане предложението БАИТС да е домакин на среща на ИТС Национални асоциации към Ертико през май – юни 2018 г. Събитие от този тип се провежда обикновено за 1,5 дни съчетано с местен уъркшоп или конгрес.  
4. План за алтернативни събития през 2018 г.
5. Разни.
Съгласно Чл.12 от Устава на БАИТС на Общото събрание участват всички членове с право на глас на Сдружението, които участвуват лично в заседанията. Представителите на юридическите лица в Общото събрание удостоверяват това си качество с документите за регистрация или изрично пълномощно. Асоциираните членове могат да участват в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Съгласно Чл.15 от Устава на БАИТС Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

                                                                  Председател на УС
                                                                                                   Румен Михайлов

louboutin outlet wholesale china jerseys us cheap jerseys free shipping cheap christian louboutin cheap nfl jerseys christian louboutin outlet wholesale nfl jerseys china cheap nike nfl jerseys cheap nhl jerseys wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap jerseys china cheap christian louboutin Tiffany Jewelry Outlet wholesale nfl jerseys Moncler Jackets Outlet cheap nfl jerseys cheap jerseys from china cheap nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys