ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ22 Март 2016

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

 

Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ“ (БАИТС), със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев”, бл. 223А, вх. В, партер, офис 5В на основание чл.14, ал. 2 от Устава на БАИТС във връзка с чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружение БАИТС, съгласно решение на Управителния съвет на Сдружение БАИТС от 18.04.2016 г., което ще се проведе на 22.04.2016 г. (петък), от 14.00 часа в гр. София 1700, Студентски град "Хр. Ботев"1000, Университет за национално и световно стопанство, Голяма конферентна зала при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение БАИТС за 2015 г.; Проект за решение: ОС на БАИТС приема отчета за дейността на Сдружение БАИТС за 2015 г.;

2. Доклад на Контролния съвет за дейността на Сдружение БАИТС за 2015 г. Проект за решение: ОС на БАИТС приема доклада на Контролния съвет за дейността на Сдружение БАИТС за 2015 г;

3. Разни.

Съгласно Чл.12 от Устава на БАИТС на Общото събрание участват всички членове с право на глас на Сдружението, които участват лично в заседанията. Представителите на юридическите лица в Общото събрание удостоверяват това си качество с документите за регистрация или изрично пълномощно. Почетните членове могат да участват в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Съгласно Чл.15 от Устава на БАИТС Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Румен Михайлов
Предесдател на УС

louboutin outlet wholesale china jerseys us cheap jerseys free shipping cheap christian louboutin cheap nfl jerseys christian louboutin outlet wholesale nfl jerseys china cheap nike nfl jerseys cheap nhl jerseys wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap jerseys china cheap christian louboutin Tiffany Jewelry Outlet wholesale nfl jerseys Moncler Jackets Outlet cheap nfl jerseys cheap jerseys from china cheap nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys